มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาพิเศษ (Special Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412105001
นางสาวกุลนาถ แผ่นทอง

6412105002
นางสาวจิรประภา พรมนิล

6412105003
นางสาวชนม์นิภา สุวรรณพรหม

6412105004
นางสาวฐิติมา แก่นวงษ์

6412105005
นางสาวทิพย์วรา พะวารัมย์

6412105006
นางสาวเนวิกา บุตรสีทา

6412105007
นางสาวปราณปริยา เอี่ยมรอด

6412105008
นางสาวปัณฑิตา ทองศร

6412105009
นางสาวพรทิพย์ สร้อยมี

6412105010
นางสาวยุวดี พนาปานแก้ว

6412105011
นางสาววชิราภรณ์ ใจสุภาพ

6412105012
นางสาววิรดา เงินอินต๊ะ

6412105013
นางสาวสิริพิชญ์ญา เกตุบำรุง

6412105014
นางสาวสิริวิมล สงชนะ

6412105015
นางสาวสุกัญญา สิทธิยะ