มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบเคมี กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412271001
นางสาวชุติมา เย็นฉ่ำ

6412271002
นางสาวลลิตวดี ชวดสุวรรณ์

6412271003
นางสาวสุภนิดา คำกัง