มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412271004
นางสาวณัฏฐณิชา อินปัน

6412271005
นางสาวปนัดดา ยศปัญญา

6412271006
นางสาวปาร์มมี่ พิกุนเงิน

6412271007
นางสาววัลรภา ลาภประทุม

6412271008
นายศุภวิชญ์ สุขศรี