มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบคณิต กลุ่ม (Sec) 5
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412271010
นางสาวจริญญา หมื่นศิลา

6412271011
นางสาวจันทิรา ตันต๊ะ

6412271012
นางสาวจันทิรา พยัคฆ์น้อย

6412271013
นางสาวชลนิภา จักร์แก้ว

6412271014
นางสาวณัฐชา เค้ามิม

6412271015
นางสาวตุลยดา สิงหนาท

6412271016
นางสาวนิษารัตน์ เพ่งพิศ

6412271017
นางสาวพิชชาภรณ์ เพียรทอง

6412271018
นางสาวเภตรา ฤทธิ์เดช

6412271019
นางสาวศิริวิมล คล่องแคล่ว

6412271020
นางสาวสุกัญญา ทองเชื้อ

6412271021
นางสาวสุกัญญา เบ็ญญรัตน์

6412271022
นางสาวสุมินทร์ญา แก้วสุวรรณสิทธ์

6412271023
นางสาวอรปรียา ขจรไพร

6412271024
นายธนวัฒน์ ทับทิมพันธ์