มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412207001
นางสาวเกศรินทร์ พุ่มนก

6412207002
นางสาวธิดารัตน์ แซ่ลี

6412207003
นางสาวพัชรวดี คำบุญ

6412207004
นางสาวศิริพร เจนไชย

6412207005
นายชาญชัย เพชรสอาด

6412207006
นายภัคพล เฝ้าหนองคู่

6412207007
นายวงสกร สุคนธ์

6412207008
นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศัพท์

6412207009
นายอรรถพล อิ่มใจกล้า

6412207010
นางสาวธีรนันท์ แย้มทัศน์