มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ฟิสิกส์ (Physics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412230001
นางสาวกนกวรรณ จูหว้า

6412230002
นางสาวกาญจนา ภุมมา

6412230003
นางสาวกาญจนาพร คุ้มจุ้ย

6412230004
นางสาวน้ำพลอย จูสิงห์

6412230005
นางสาวพิมพ์พิริยา ปานคำ

6412230006
นายฐิติพงศ์ ขาวกลางดอน

6412230007
นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรพงษ์

6412230008
นายพิจักษณ์ ศรีสุระ

6412230009
นายอัมรินทร์ มูลสินทร์