มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เคมี (Chemistry) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412211001
นางสาวขนิษฐา เสโส

6412211002
นางสาวจิราวรรณ คงอยู่

6412211003
นางสาวปรียาภรณ์ เรืองวิชา

6412211004
นางสาววริศรา สมแตง

6412211005
นางสาวอรปรียา แย้มเมล์

6412211006
นางสาวอังค์วรา เขียวเมือง

6412211007
นาย ณัฐพงศ์ ลำขวัญ