มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412213001
นางสาวจิดาภา มรดกพนา

6412213002
นางสาวจิราภา ผิวพิมพ์ดี

6412213003
นางสาวทิพย์ไพวรรณ คงกล่อม

6412213005
นางสาวประภาพร ฟักปั้น

6412213006
นางสาวพิมพ์สุจี สงปาน

6412213007
นางสาวมณีรัตน์ คำเลิศ

6412213008
นางสาววรรณษา ตุ่นเป็ง

6412213009
นางสาววลัยพรรณ ภูมี

6412213010
นางสาวอรัญญา อินรอด