มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412212001
นางสาวขัตติยา เยาวะภาว์

6412212002
นางสาวโชตินันท์ รักป้อม

6412212003
นางสาวณัฐพร จันทร์พันธ์

6412212004
นางสาวธัญญพัทธ์ อุคำ

6412212005
นางสาวเนตรนภา จ้อยม่วง

6412212006
นางสาวพิจิตตรา สงัด

6412212007
นางสาวมุธิตา นาคทอง

6412212008
นางสาววรัญญา จงเทพ

6412212009
นางสาววิสสุตา คงทอง

6412212010
นางสาวศศิ บุญธานี

6412212011
นางสาวสุภาดา อยู่เส็ง