มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412231001
นางสาวณัฐชยา สุดดี

6412231002
นางสาวธนพร นิราราช

6412231003
นางสาวนริศา โอดคง

6412231004
นางสาวปวิชญา ชาวเวียง

6412231005
นางสาวปัณณพร สุทธิศักดิ์

6412231006
นางสาววิมลสิริ สนธิโพธิ์

6412231007
นางสาวสุพิชญา ปักษี

6412231008
นางสาวอัจฉราวดี ตาลน้อย

6412231009
นายกรรชัย สินเอี่ยม

6412231010
นายกิตติพรชัย ขวยเขิน

6412231011
นายจิรายุ โหกลัด

6412231012
นายชณัฐธัญนพ โพธิ์สอนก่ำ

6412231013
นายณัฐพล หลาบเหมทุม

6412231014
นายเดชสิทธิ์ ขันตี

6412231015
นายธนกฤต เพชรเกตุเมือง

6412231016
นายธนโชติ นรพงษ์

6412231017
นายธนากร คันศร

6412231018
นายปริวัฒน์ ทองเกลี้ยง

6412231019
นายพีรดนย์ นันตา

6412231020
นายภาคภูมิ โสภาระ

6412231021
นายสหธัช ธีรสกุลวงศ์

6412231022
นายสิทธิโชค พุฒกรณ์

6412231023
นายสิทธินนท์ พิมวันนา

6412231024
นายอภิสิทธิ์ ฝ่ายราษฎร์

6412231025
นายอรุณ กลิ่นทอง

6412231026
นายอัมรินทร์ กลิ่นพุฒ

6412231053
นาย ก้องภพ ด่อนดี