มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412231027
นางสาวกนกวรรณ อินทร์หมี

6412231028
นางสาวชลดา ยี่หวา

6412231029
นางสาวธารารัตน์ หมอกมืด

6412231030
นางสาวนภัสสร แซ่เกอ

6412231031
นางสาวเบญจวรรณ ช่วยค้ำชู

6412231032
นายเกียรติขจร ปานทอง

6412231033
นายเกียรติศักดิ์ สังข์ขวาง

6412231034
นายคุณานนท์ จัดการ

6412231035
นายชัยรัตน์ ด่านจิระมนตรี

6412231036
นายธงชัย ดียิ่ง

6412231037
นายนนทวัฒน์ งอกงาม

6412231038
นายนพดล บาลไธสงค์

6412231039
นายนันทวัฒน์ มาศทอง

6412231040
นายปฏิภาณ บงการณ์

6412231041
นายประภวิษณุ์ ทองมี

6412231042
นายปิติภัทร บุญธนพร

6412231043
นายพงษ์วิวัฒิ เทียบรัตน์

6412231044
นายพฤทธิพร แคนยุกต์

6412231045
นายพิเชษฐ์ คำสอน

6412231046
นายพุทธิพงษ์ ใจแสน

6412231047
นายภัทรพล เสาธง

6412231048
นายภัทรุตม์ ศรีสว่าง

6412231049
นายภัสกร คำพวง

6412231050
นายวรรณธัช แสงทอง

6412231051
นายศุภกร รอดมณี

6412231052
นายอมรเทพ สายทอง