มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412224001
นางสาวกมลวรรณ บุญโต

6412224002
นางสาวนารีรัตน์ กีเรียง

6412224003
นางสาวประกายมุข วิชิต

6412224004
นางสาวภัทรสุดา สิงห์สถิตย์

6412224005
นางสาวรัตนาภรณ์ แสงทอง

6412224006
นางสาววาสนา ใจแสง

6412224007
นางสาวอนันพร แสงปัญญา

6412224008
นายกฤษฎา สุพรม

6412224009
นายกฤษณ มีดี

6412224010
นายกึกก้อง ไมลา

6412224011
นายเขษมศักดิ์ เสวิสิทธิ

6412224012
นายจักรพันธ์ มูลเณร

6412224013
นายเฉลิมรัฐ เฮงสหัศวรรษ

6412224014
นายณัฐพงษ์ ขิงทองหอม

6412224015
นายณัฐพล บุญมี

6412224016
นายตะวัน ปานคง

6412224017
นายทศพล อินทนนท์

6412224018
นายธนกฤต สายโสภา

6412224019
นายธิชานนท์ สาดคำ

6412224020
นายนรุตม์ชัย ทิพย์มี

6412224021
นายภัทรดนัย หอมจันทร์

6412224022
นายรัศมิ์วัต มีเพชร

6412224023
นายศรัณย์ บุญผ่อง

6412224024
นายสมัชญ์ เทพประมวล

6412224025
นายอภิวิชญ์ ปรางโท้

6412224026
นายอภิวิชญ์ ปานแดง

6412224027
นายอรรณพ สุดไทย

6412224028
นายอำนาจ พรหมบุตร

6412224029
นายอุดมพงษ์ ปิ่นทอง