มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412257001
นางสาวชุติมา ภักดีสอน

6412257002
นางสาวเสาวลักษณ์ ปุญญประโชติ

6412257003
นางสาวอนุชจรีย์ ต้อนไล่

6412257004
นายฐิติพันธ์ ขจรพุทธรักษา

6412257005
นายภัทรภณ สังวาลรัมย์