มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412201001
นางสาวกัญญารัตน์ พานเงิน

6412201002
นางสาวจิรนันท์ จันเเสงศรี

6412201003
นางสาวฉันท์สินี คันทะชุมภู

6412201004
นางสาวมนัสนันท์ แก้วศรีทัศน์

6412201005
นางสาววรัญญา พุ่มเกตุ

6412201006
นางสาววันวิสา กันยาประสิทธิ์

6412201007
นางสาวศศิกานต์ เที่ยงทัน

6412201008
นางสาวสุนิตรา สายบุญชู

6412201009
นางสาวสุนิษา วงษ์ด่วน

6412201010
นายกฤตยชญ์ หล่มระฤกษ์

6412201011
นายฐิติวัฒน์ ปัณราช

6412201012
นายธนาณัติ จันทร์ดารา

6412201014
นายบุญฤทธิ์ แสงอาทิตย์

6412201015
นายปิยวัฒน์ พรมรักษา

6412201016
นายอณาวินทร์ ศรีสกุล

6412201017
นายอภิชาติ แสงอุดม

6412201018
นายอรรถพร อ้นอินทร์

6412201019
นาย อชิตพล จันทะคุณ