มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412229001
นางสาวกชกร จันทร์โต

6412229002
นางสาวนพรัตน์ แจ่มทุ่ง

6412229003
นางสาวนริศรา กันตง

6412229004
นางสาววรรณัฐ สุทธิ

6412229005
นางสาววิกทรอเรีย ลีดเดิล

6412229006
นางสาววิภาวดี ดวงหิรัญ

6412229007
นางสาวศรยา สิงห์รอ

6412229008
นางสาวสุพรรษา จันทร์เดช

6412229009
นางสาวอรรถยา บุญเกิด

6412229010
นายกิตติพัฒน์ พันธุ์เอี่ยม

6412229011
นายคันธารัตน์ จันทร์หอม

6412229012
นายจริศักดิ์ เนตรภู่

6412229013
นายชาญณรงค์ คำเนียม

6412229014
นายธรรมนูญ อ่อนพิมพ์

6412229015
นายธีรศักดิ์ ชูชิต

6412229017
นายภูวดล ย่อมแอ่น

6412229018
นายสิขเรศ ฤทธิ์ล้ำ