มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412234001
นางสาวกมลชนก หลำพริ้ง

6412234002
นางสาวเขมิสรา คุณสิน

6412234003
นางสาวจันทรา แก้วทุ่ง

6412234004
นางสาวจันทิมา สุปะไตย

6412234005
นางสาวจิณกัญญา คร่องแคล้ว

6412234006
นางสาวจิตอารีย์ ราชา

6412234007
นางสาวชนิกานต์ ขอผล

6412234008
นางสาวณัฐกานต์ ปานรักษ์

6412234009
นางสาวธนภรณ์ สิงห์เพ็ชร

6412234010
นางสาวปทิตตา แสนน้อย

6412234011
นางสาวสุธาธินี สุขันธ์

6412234012
นางสาวอจิรวดี หึมวัง

6412234013
นายเกียรติศักดิ์ แชมี

6412234014
นายชนัฐ รอดรัตน์

6412234015
นายธนวันต์ บุญทั่ง

6412234016
นายเพชร บุญสะระณะ

6412234017
นายภานุพงษ์ ศิริฐาน

6412234018
นายภูวเดช คำหล้า

6412234019
นายเมษา ดำมินเศก

6412234020
นายรวิพล แก้วมงคล