มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง (Health and Cosmetic Product Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412273001
นางสาวกนกวรรณ ฟูเตป

6412273002
นางสาวกนกวรรณ สาระจันทร์

6412273003
นางสาวกัญญารัตน์ แซ่หยาง

6412273004
นางสาวกันยา แช่มช้อย

6412273005
นางสาวจันจิรา อินทร์แตง

6412273006
นางสาวจิตตา บางยิ้ม

6412273007
นางสาวฐิติพร เลาวกุล

6412273008
นางสาวณัฐชา ใสสะรัง

6412273009
นางสาวณัฐธิดา สอสุดใจ

6412273010
นางสาวณัฐพร กุลสอนนาน

6412273011
นางสาวนริศรา บุญเรียบ

6412273012
นางสาวเบญจวรรณ สารเถื่อนแก้ว

6412273013
นางสาวปรีณัชชา ทองศรี

6412273014
นางสาวปิยวรรณ ปิ่นอินทร์

6412273015
นางสาวปิยะธิดา สองขุนทด

6412273016
นางสาวผริตา บุญตาม

6412273017
นางสาวพีรยา ยมจินดา

6412273018
นางสาวภัทรานิษฐ์ ผิวชา

6412273019
นางสาวภาสินี ชานุวัตร

6412273020
นางสาวณัฏฐ์นราพัทธ์ อุ่นจิตร

6412273021
นางสาววรากร บุญประสพ

6412273022
นางสาววันวิสา คำพาอินทร์

6412273023
นางสาวสิรีธร ก่อวงษ์

6412273024
นางสาวสุนันทา จิ๋วกร่าง

6412273025
นางสาวสุนิตา อ่อมฤทธิ์

6412273026
นางสาวสุพรรณณี ประสิทธิกร

6412273027
นางสาวอนันตญา คำเหล็ก

6412273028
นางสาวอภิษฎา พรมภักดี

6412273029
นางสาวอรนุช ใจกรุณา

6412273030
นางสาวอริสรา จำศิล

6412273031
นางสาวอุไรวรรณ แจ่มทองหลาง