มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Animal Science and Aquaculture) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412274001
นางสาวกัญญารัตน์ ละหานนอก

6412274002
นางสาวกุลิสรา คุ้มสวัสดิ์

6412274003
นางสาวเกศินี รอดเส็ง

6412274004
นางสาวจิราภา ใจตรงดี

6412274005
นางสาวปรีณาพรรณ หวาดตาลเตี้ย

6412274006
นางสาวปลายฟ้า พาแก้ว

6412274007
นางสาวปองปรีดา ชัยวงค์

6412274008
นางสาวปุณยาพร ฉิมวรรณ

6412274009
นางสาวเปี่ยมสุข คำดี

6412274010
นางสาวพลอยชมภู ลาสาน

6412274011
นางสาววรรณภา วงษ์อามาตย์

6412274012
นางสาววิชานาถ อยู่ชูฉาย

6412274013
นางสาวศิริรัตน์ มีสง่า

6412274014
นางสาวสุกัญญา วิชนี

6412274015
นางสาวอัญชลีพร โมกขำ

6412274016
นายณัฐวุฒิ อินสอน

6412274017
นายธนายุทธ พุทธนาค

6412274018
นายนิพนธ์ จูเปีย

6412274019
นายเมธาสิทธิ์ โพธิ์เทพ

6412274020
นายวชิรานนท์ โนนทิง

6412274021
นายสิทธิพล พุ่มเมือง

6412274022
นายอภินันทน์ เดือนเพ็ญ

6412274023
นายอภิสิทธิ์ สาทิพจันทร์

6412274024
นายอานนท์ มั่นคง