มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา (Integration of Health, Aesthetics and Spa) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412267001
นางสาวขณิฐา นุเวที

6412267002
นางสาวนราทิพย์ กิจพิทักษ์

6412267003
นางสาวพาณิภัค เวียนระวัง

6412267004
นางสาววิภาสินี เปรมใจ

6412267005
นายอรรถกร แสงจันทร์