มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412419046
นางสาวกมลลักษณ์ ป้อมแสง

6412419047
นางสาวกรรณิการ์ คุณสุทธิ์

6412419048
นางสาวกัญญารัตน์ ทานวัน

6412419049
นางสาวจีรพร สงสนั่น

6412419050
นางสาวจุฑามาศ กว้างศูนย์

6412419051
นางสาวจุฬารัตน์ เกตุอินทร

6412419052
นางสาวเจนนิสา คีรีกีรติ

6412419053
นางสาวชลธิชา ทองเชตุ

6412419054
นางสาวณัฐธิชา สายกระสุน

6412419055
นางสาวณิชาพัชร นาคแว่น

6412419056
นางสาวทัศนีย์ แสงมะณี

6412419057
นางสาวธนิตา ตันแสงป้อ

6412419058
นางสาวนภัสกร ดำมินเศก

6412419059
นางสาวนภาพร สิทธิ

6412419060
นางสาวนัชชา ฉิมเทศน์

6412419061
นางสาวปวีณา แก้วกองทรัพย์

6412419062
นางสาวผกามาศ มุ่งเครือกลาง

6412419063
นางสาวพรทิพย์ ศรีจริยา

6412419064
นางสาวพิมพ์ชนก ดนตรี

6412419065
นางสาวภิญญาพัชร์ ดาวเทศ

6412419066
นางสาวรินรดี แซ่โซ้ง

6412419067
นางสาววรรณิดา สว่างเรืองฤทธิ์

6412419068
นางสาววราภรณ์ แซ่ฮ้อ

6412419069
นางสาวศศิธร มวลชู

6412419070
นางสาวศุภชัญญา คำไร

6412419071
นางสาวศุภนิดา จูอาภรณ์

6412419072
นางสาวศุภาพิชญ์ สังข์สอน

6412419073
นางสาวศุภิสรา สังข์สอน

6412419074
นางสาวสิดารัศมิ์ ไคร้ยะ

6412419075
นางสาวสิริลักษ์ โอษฐงาม

6412419076
นางสาวโสรญา แซ่กือ

6412419077
นางสาวอัญชริกา หมู่ขำ

6412419078
นางสาวอารียา เชื้อปุย

6412419079
นางสาวเอเชีย แซ่กือ

6412419080
นายกรภัทร ปานตะวัน

6412419081
นายคฑาวุธ กาสมุทร์

6412419082
นายธนิตานนท์ วงค์โคคุ้ม

6412419083
นายธีระศักดิ์ ทองไทย

6412419084
นายนพพร หงษ์ลอ

6412419085
นายนันทกานต์ ศาลางาม

6412419086
นายบดินทร์ชัย คงทรัพย์

6412419087
นายภวัต พิพิธ

6412419088
นายวันเฉลิม เรียนพร้อม

6412419089
นายศุภณัฐ สนเพ็ง