มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412420001
นางสาวกฤตรัตน์ ศิลปี

6412420002
นางสาวกวินทิพย์ โพธิ์เงิน

6412420003
นางสาวกัญญาภัค เมฆเจริญ

6412420004
นางสาวกัญญารัตน์ จันทร

6412420005
นางสาวกานต์ธิดา เสิกภูเขียว

6412420006
นางสาวกานต์มณี มะโนวงค์

6412420007
นางสาวจณิสตา ยิ้มเจริญ

6412420008
นางสาวจิดาภา จันเดช

6412420009
นางสาวจิราพัชร ทองปอน

6412420010
นางสาวชนัญญา บุญรักษา

6412420011
นางสาวฌัชฌานันท์ เพ็งพันธ์

6412420012
นางสาวณัฐกานต์ เมืองพรหม

6412420013
นางสาวณัฐธิชา ดีรอด

6412420014
นางสาวตติยาภา พุ่มไพจิตร

6412420015
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์อ่อน

6412420016
นางสาวธนิตาภรณ์ มาสอน

6412420017
นางสาวธารีรัตน์ เฉลิมธนาภิรมย์

6412420018
นางสาวนพวรรณ เมืองทอง

6412420019
นางสาวนภสร ทองขำ

6412420020
นางสาวนันทิดา แสนคำแพ

6412420021
นางสาวนารดา พุ่มพวง

6412420022
นางสาวน้ำฝน สุขค่า

6412420023
นางสาวนิรมล -

6412420024
นางสาวเนตรนภา ขันแก้ว

6412420025
นางสาวบุศรินทร์ ป่าเขียว

6412420026
นางสาวประภัสสร ชนะแก้ว

6412420027
นางสาวปัทมวรรณ นามน้าวแสง

6412420028
นางสาวปิยมาศ สิงห์โตแดง

6412420029
นางสาวปิยวรรณ เพ็ชร์ยัง

6412420030
นางสาวปุระมณี บุญเรือง

6412420031
นางสาวพรรณนิภา ระลึกชอบ

6412420032
นางสาวพลอยไพลิน พลอยไป

6412420033
นางสาวพิรญาณ์ พุกจันทร์

6412420034
นางสาวภัณฑิรา เครือหงษ์

6412420035
นางสาวเภาวนา มานุวงษ์

6412420036
นางสาววริศรา แซ่ด่าน

6412420037
นางสาววารินทร์ จันทร์หมี

6412420038
นางสาววิภาดา ทรงสัจจา

6412420039
นางสาวศุภัคษร ภักดี

6412420040
นางสาวสกุณรักษ์ เขียวเนียม

6412420041
นางสาวสุภาวิณี อ่อนสิงห์

6412420043
นางสาวอัจจิตา อินแตง

6412420044
นางสาวอาริษา ผิวผาย

6412420045
นางสาวอำพรรณ ชูเชย

6412420046
นายเกียรติศักดิ์ ชูตระกูล

6412420047
นายคฑาเทพ แสนวงศ์

6412420048
นายจีระวัฒน์ พูลเปี่ยม

6412420049
นายณัฏฐกิตติ์ ศิลปีสกุล

6412420050
นายณัฐพล บริสุทธิ์

6412420051
นายธนวัฒน์ หนูหอม

6412420052
นายนรพนธ์ พรสิงห์

6412420053
นายพัทธนันท์ สมาธิ

6412420054
นายวัชรพงศ์ หมื่นสงค์

6412420055
นายวีรภัทร ทิพย์ฝั้น

6412420056
นายอภิสิทธิ์ ยะเปียง

6412420057
นายเอกราช ทัพซ้ายขวา

6412420058
นาย สิรภพ สุรินทร์พรวัฒนา

6412420059
นางสาวสุมิตรา สาหาร

6412420060
นายประสบโชค ทองพานเหล็ก