มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412417001
นางสาวกฤติยาณี บุญธรรม

6412417002
นางสาวเกวลี ดอนเนตรงาม

6412417003
นางสาวจตุพรณ์ ไชยวรรณ

6412417004
นางสาวจันทกร ประกาศพร

6412417005
นางสาวจิตรลดา ทิวาพัฒน์

6412417006
นางสาวช่อผกา ชดช้อย

6412417007
นางสาวณหทัย คุ้มญาติ

6412417008
นางสาวณัฏฐณิชา หมวกละมัย

6412417009
นางสาวธนัชชา พรมอรรถ

6412417010
นางสาวบุณยานุช ขุนศิริยะ

6412417011
นางสาวเบญญาภา มีอุดร

6412417013
นางสาวพกาวรรณ พรมมี

6412417014
นางสาวพรณัฐชา อ้นอิน

6412417015
นางสาวฟารีดา ไสยา

6412417016
นางสาวมณฑิรา บัวศรี

6412417017
นางสาวลดามาส คุณศิลป์

6412417018
นางสาววรัญญา ชุนนะวรรณ์

6412417019
นางสาววรินทร รูปเชิด

6412417020
นางสาวศศินิภา หงอสนาม

6412417021
นางสาวสิริกร ชัยอินสูนย์

6412417022
นางสาวสุชานันท์ ครุฑสังวาลย์

6412417023
นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสยเพชร

6412417024
นางสาวสุนันทา โคตรชัย

6412417026
นางสาวอารีรัตน์ มายิ้ม

6412417027
นายกฤษฎาพงษ์ พยัคมาศ

6412417028
นายกฤษณะ เมืองสนธิ์

6412417030
นายณรงค์ฤทธิ์ วัฒนากร

6412417031
นายณรงค์ศักดิ์ สวนสอน

6412417032
นายณัฎฐวิศิษฎ์ อ่ำอำไพ

6412417033
นายณัฐพนธ์ ปะสาวะเท

6412417034
นายธนภัทร พามา

6412417035
นายธนากร ทับทิม

6412417036
นายธีรศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์

6412417037
นายพรชัย แสนใจวุฒิ

6412417038
นายภาณุวัฒน์ เมืองสะลิ

6412417039
นายภูผา มายิ้ม

6412417040
นายรชานนท์ สุขมามอญ

6412417041
นายสิรภพ วงษ์อ่อน

6412417042
นายสิริพรชัย กุลประดิษฐ์

6412417043
นางสาวบุญสิตา แซ่คู่