มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412208001
นางสาวกฤติยาภรณ์ พรายพร

6412208002
นางสาวกุลนิดา ตระกูลฤกษ์

6412208003
นางสาวจันทราทิพย์ มณีรัตน์

6412208004
นางสาวจันนิภา สงศิลาวัต

6412208005
นางสาวชญานันทน์ สงแจ้ง

6412208006
นางสาวช่อลัดดา เจริญคงคา

6412208007
นางสาวณิชา บริรักษ์สัทธา

6412208008
นางสาวทิพาพร คงรอด

6412208009
นางสาวธนิตฐา แช่มชื่น

6412208010
นางสาวธัญลักษณ์ วื่อปรัชญากุล

6412208011
นางสาวนันทวัน โสขำ

6412208012
นางสาวนิศารัตน์ ทำประเสริฐ

6412208013
นางสาวปณิดา กองจันทร์

6412208014
นางสาวปณิตา อยู่สม

6412208015
นางสาวปารดา เชียงยศ

6412208016
นางสาวปารมี ปัญญา

6412208017
นางสาวเพชรลดา เเก้วพวง

6412208018
นางสาวมาลี วื่อปรัชญากุล

6412208019
นางสาวมิ่งกมล ชมวิลาศ

6412208020
นางสาวยมลพร พิมพิลา

6412208021
นางสาวรัตนา พรหมศรี

6412208022
นางสาววรรณิดา แซ่ลี

6412208023
นางสาววรรณิสา อ้นมี

6412208024
นางสาววริยา คำจันทร์

6412208025
นางสาววิภาวี แตงอ่อน

6412208026
นางสาวศจี คุ้มครอง

6412208027
นางสาวศศิธร เงินยิ่ง

6412208028
นางสาวศศิวิมล ท้องฟ้า

6412208029
นางสาวศิริมา เปรียบปาน

6412208030
นางสาวศิริรัตน์ ทีพู

6412208031
นางสาวสุตาภัทร ภู่สงค์

6412208032
นางสาวสุทัตตา มาน้อย

6412208033
นางสาวสุภาภรณ์ กรัชกายภาค

6412208034
นางสาวสุวรรณา สร้อยสุวรรณ์

6412208035
นางสาวใหม่ อดโอ

6412208036
นางสาวอรวรา อุดม

6412208037
นางสาวอลิตษา การเกต

6412208038
นางสาวอาลักษณ์ โรจน์รติวงศ์

6412208039
นายกัญจน์ปรีญา แสงอรุณ

6412208040
นายณธวัฒน์ เมฆยิ้ม

6412208041
นายปริญญา ชมมัย

6412208042
นายวายุ ยะทา

6412208043
นายศรายุทธ์ ใจเดียว

6412208044
นายอนุชา จุมพรม

6412208045
นายอภิกัญน์ สุดซาง

6412208046
นายอภิสิทธิ์ ตาลน้อย

6412208047
นางสาวปิยพร งอกงาม