มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412407001
นางสาวกรชนก แสงแผน

6412407003
นางสาวคณิศร แก้วบังเกิด

6412407004
นางสาวชนนิกานต์ กลิ่นขำ

6412407005
นางสาวดวงฤทัย สวัสดี

6412407007
นางสาวปภัทสรา ดีเหลือ

6412407008
นางสาวปภาพินท์ น้อยลา

6412407009
นางสาวปาณิศา อิ่มขุนทอง

6412407010
นางสาวพนาวรรณ หย่ำวิลัย

6412407011
นางสาวพัชรา โทสุวรรณ

6412407012
นางสาวภัสราภรณ์ รุ่งสุกใส

6412407013
นางสาวรวินทร์นิภา ใจชื่น

6412407014
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญโปร่ง

6412407015
นางสาวรุ่งนภา พลูเลิศ

6412407016
นางสาววิราวรรณ ศรีพัฒน์

6412407017
นางสาวสิรินภา สอนตัน

6412407018
นางสาวสุจินันท์ สังข์เมือง

6412407019
นางสาวอุบลรัตน์ รอดเจริญ

6412407020
นายจิรพัฒน์ ตรงดี

6412407021
นายเจษฎา อ่ำเจริญ

6412407022
นายชวนากร รุ่งสถาพร

6412407023
นายทักษ์ดนัย พึ่งสลุด

6412407024
นายพชรพล พันธ์พัฒนากุล

6412407025
นายพุฒิพงศ์ ทัศนะ

6412407026
นายภูผา ผิวพรรณ

6412407028
นายศุภวิชญ์ อาจสุธรรม

6412407029
นายอนุชา ชูเมือง

6412407030
นายเอกปวีณ์ อุ่นวงค์

6412407031
นางสาวขวัญนภา บุญมา

6412407043
นางสาววรัญญา ทองพงษ์เนียม