มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412407006
นางสาวนิภาภัตร์ นุชเทียน

6412407027
นายวุฒิชัย ชื่นเพียร

6412407032
นางสาวชลธิชา คำนึงครวญ

6412407033
นางสาวชลธิชา ตะไรพรม

6412407034
นางสาวชลธิชา สงนา

6412407035
นางสาวณัฑฐาภรณ์ พรหมจรรย์

6412407036
นางสาวณิชาภัทร โอ๊ดฟู

6412407037
นางสาวนิตยา พุ่มพวง

6412407038
นางสาวพรธิภา อินสอน

6412407039
นางสาวพัชราภรณ์ ฟองน้ำ

6412407040
นางสาวพัชราภรณ์ มาจาด

6412407041
นางสาวเยาวพา เนียมแก้ว

6412407042
นางสาววรรณิศา โตปิติ

6412407044
นางสาววราภรณ์ พิลึก

6412407045
นางสาวศศิกานต์ คำดำ

6412407046
นางสาวสริตา อินทร์สวาท

6412407047
นายกฤษณพงษ์ ประนิสอน

6412407048
นายกิตติยศ การะภักดี

6412407049
นายณัฐกิตต์ เลือดไทย

6412407050
นายณัฐดนัย แก้วมณี

6412407051
นายณัฐวุฒิ กองภู่คำ

6412407052
นายณัฐวุฒิ เฟื่องจร

6412407053
นายธนภัทร ทาบทองเรือง

6412407054
นายธนภัทร เปรมใจ

6412407055
นายนฤพัทธ์ น้อยสมวงษ์

6412407056
นายพีรพล สมานมิตร

6412407057
นายรณชิต ด่างพล้อย

6412407058
นาย ธฤต สุขคำ