มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412418001
นางสาวกนกพร คำเลิศ

6412418002
นางสาวกนกพร ทิพประมน

6412418003
นางสาวกนกพร นาคอัง

6412418004
นางสาวกนกวรรณ สุ่มขำ

6412418006
นางสาวกัญญวิภา สิงสถิตย์

6412418007
นางสาวกัญญาณัฐ อ้วนวิจิตร

6412418008
นางสาวกัลยกร แม่งมา

6412418009
นางสาวกัลยาวัชร หละวัน

6412418011
นางสาวจิตตานันท์ พันธ์จังหรีด

6412418012
นางสาวจินต์จุทา ปานเกิด

6412418013
นางสาวชนพร ทาพา

6412418014
นางสาวชลธิชา มั่นยุติธรรม

6412418015
นางสาวฑิตญดา โสประดิษฐ์

6412418016
นางสาวณัฎฐา ดอนผิวไพร

6412418018
นางสาวทักษิณา อ่ำอยู่

6412418019
นางสาวธวัลรัตน์ อินทรสูง

6412418020
นางสาวธันยพร บุญยู

6412418021
นางสาวธีรดา รุนกระโทก

6412418024
นางสาวปวันรัตน์ ทิมป่าติ้ว

6412418025
นางสาวปานฟ้า แสงเงิน

6412418026
นางสาวปาริชาต อินเกิด

6412418027
นางสาวปิยธิดา คงสังคะ

6412418028
นางสาวพนิดา สมานมิตร

6412418029
นางสาวพัชชาภรณ์ ภู่จันทร์

6412418030
นางสาวพัฒน์นรี มั่งจิ๋ว

6412418031
นางสาวพัสตราภรณ์ ใจเกษม

6412418032
นางสาวพิมพ์ลภัส เมืองแพน

6412418033
นางสาวฟ้าพราว พลรบ

6412418034
นางสาวภาวดี สมบุญ

6412418035
นางสาวรักษิณา ศิริเลิศ

6412418036
นางสาวศิรินภา เกจันทร์

6412418037
นางสาวศุภรัตน์ ชูมา

6412418038
นางสาวสิรินทรา อินทะชิต

6412418039
นางสาวอรอนงค์ อิ่มวงค์

6412418040
นางสาวอรัญญา เทียมเมฆ

6412418041
นายจิตติ หงษ์ทอง

6412418042
นายเจษฎากร อุ่นวงศ์

6412418043
นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์บ่อโพธิ์

6412418044
นายทนงศักดิ์ หงษ์งาม

6412418045
นายวิทวัตร อุ่นแก้ว

6412418046
นายศราวุฒิ ปิ่นแจ้ง

6412418047
นายสิทธิพร ตรีนพ

6412418089
นายธนาวุฒิ จันอิน