มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412418005
นางสาวกฤติณี ทวีสิน

6412418010
นางสาวขวัญทิพย์ ลอยสนั่น

6412418017
นางสาวณัฐกานต์ คำใสย์

6412418023
นางสาวนฤมล สมบุญ

6412418048
นางสาวกชมน แซ่เถา

6412418049
นางสาวกนกวรรณ อุดอาจ

6412418050
นางสาวกมลพรรณ พรมอ่อน

6412418051
นางสาวกิตติมา คงธิ

6412418052
นางสาวจิณัฐตา ไข่บิน

6412418053
นางสาวจินดามณี ทัดเที่ยง

6412418054
นางสาวจิราภรณ์ บุญเม่น

6412418055
นางสาวชนาภา คล้ายแก้ว

6412418056
นางสาวชัญญานุช สุขใส

6412418057
นางสาวชุติมน บุญแท่ง

6412418058
นางสาวณัฐกานต์ โพธิ์ขำ

6412418059
นางสาวดวงฤดี จูเปาะ

6412418060
นางสาวธันย์ชนก หงษ์เทศ

6412418061
นางสาวธิชากรณ์ หล้ามาชน

6412418062
นางสาวปิติพร มีเมตตา

6412418063
นางสาวพนิดา ทองแล

6412418064
นางสาวพิชญา ถาวร

6412418065
นางสาวพิมพ์ลภัส กุลบุตร

6412418066
นางสาวพุทธรักษา สุดทำนอง

6412418067
นางสาวเพ็ชรลดา นิกรถา

6412418068
นางสาวเพียงฟ้า พุ่มจันทร์

6412418069
นางสาวเมธิณี สุวรรณโฉม

6412418070
นางสาวรุ่งนภา แก้วพวง

6412418071
นางสาวรุจีรัตน์ คำแก้ว

6412418072
นางสาววรรณภา หนูมาก

6412418073
นางสาววรวรรณ แสนสุข

6412418074
นางสาววริศรา ศรีทองสุข

6412418075
นางสาววริศรา สายทอง

6412418076
นางสาววิมลทิพย์ ศิริปี

6412418077
นางสาววีรยา บางทับ

6412418078
นางสาวศรินทร์ญา อยู่เกษม

6412418079
นางสาวศิริรัตน์ สิงห์ทอง

6412418080
นางสาวศิวพร นนทะโคตร

6412418081
นางสาวสิริมา พลขันธ์

6412418083
นางสาวอมรรัตน์ ราชสุธรรม

6412418084
นางสาวอลิส หิรัญรักษ์

6412418085
นางสาวอลิสา เชาว์เฉียบ

6412418086
นางสาวอัญชิสา ประสิทธิ์วิเศษ

6412418087
นายตรัยเทพ สารสิงห์

6412418088
นายไตรรงค์ เที่ยงคงมา

6412418090
นายธีรเมธ ยิ้มแก้ว

6412418091
นายยศสรัล บู่ทอง

6412418092
นายวีรภัทร คุ้มบุญ