มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412416001
นางสาวกัญญาภัทร เหนือเขื่อน

6412416002
นางสาวกัญญารัตน์ ทรงชัยเจริญ

6412416003
นางสาวกัญญารัตน์ นมนาน

6412416004
นางสาวกุลจิรา แซ่สง

6412416005
นางสาวจุฑามาศ นิลสุด

6412416006
นางสาวจุฬาลักษณ์ อุ่ยพัฒน์

6412416007
นางสาวฐิติรัตน์ ลีชานนท์

6412416008
นางสาวณัฏฐณิชา แซ่เถา

6412416009
นางสาวณัฐมน บุญเพิ่ม

6412416010
นางสาวธันยพร แซ่สง

6412416011
นางสาวธารทิพย์ บุญประดับ

6412416012
นางสาวนภาพร ฉลองคุณธรรม

6412416014
นางสาวนิรชา พรมมี

6412416015
นางสาวนุสบา เเซ่หลอ

6412416016
นางสาวเนตรธิดา แดงดี

6412416017
นางสาวเนตรนภา ชัยชนะ

6412416018
นางสาวปิยะพร อ่อนบัว

6412416019
นางสาวเพชรดา ชาอุ่น

6412416020
นางสาวยุพา เเซ่คำ

6412416021
นางสาวรวีวรรณ สุขประเสริฐ

6412416022
นางสาววนิดา ยอดปัญญา

6412416023
นางสาวสุดที่รัก อุ่นใจ

6412416024
นางสาวสุนิสา -

6412416025
นางสาวสุภาวดี ปอเหรียญ

6412416026
นายจิรกิตติ์ อ่วมปิ่น

6412416027
นายนพกฤษณ์ ขาวละออง

6412416028
นายสุทัศน์ ศิริปโชติ

6412416053
นายคลังแสง สุขสมบูรณ์