มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412416013
นางสาวนันทวรรณ ยิ้มสวน

6412416029
นางสาวกรกนก แก้วอู๋

6412416030
นางสาวกัญญามาศ ด้วงฉิม

6412416031
นางสาวกุลวีณา กุนสอน

6412416032
นางสาวจริยา โรจนศิริโสภา

6412416033
นางสาวจิดตา สง่าสำราญ

6412416034
นางสาวณัฐชนัน กรุณี

6412416035
นางสาวตรีรัตน์ แซ่ม้า

6412416036
นางสาวธาริกา บัวผัน

6412416037
นางสาวนันทิกานต์ บุญเรือง

6412416038
นางสาวนาตยา จันทร์เดช

6412416039
นางสาวพัชรินทร์ ตันโตพฤกษ์

6412416040
นางสาวพิจิตรา พรมจิ๋ว

6412416041
นางสาวพิมพิศา ยั่งเจริญกุล

6412416042
นางสาวฟ้าลดา เทศกาล

6412416043
นางสาวภาวินี สีทา

6412416044
นางสาววรรวี ศรีวะโร

6412416045
นางสาววัชรีภรณ์ เทียมศร

6412416046
นางสาววิมลมณี จันสิน

6412416047
นางสาวสาริณี สุภาวิมล

6412416048
นางสาวสุขใจ แซ่เถา

6412416049
นางสาวสุพรรษา ประจิมทิศ

6412416050
นางสาวสุภาวดี เทียนวรรณ

6412416051
นางสาวโสรยา พรมราช

6412416052
นายขุนทอง แซ่ย่าง

6412416054
นายเฉลิมพล พรหมสวรรค์

6412416055
นายธีระพงษ์ โตบึงกอก