มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412415001
นางสาวชนันธร อินทร์ประเสริฐ

6412415002
นางสาวบัณฑิตา โตสิน

6412415003
นางสาวภัครกุล สิงห์ลอ

6412415004
นางสาววิชุดา เนียมเอี่ยม

6412415005
นายธีรภัทร ข้องคาน

6412415006
นายพงศกร เลือบแล

6412415007
นายพีรพัท ทานะมัย

6412415008
นายสิริวัฒน์ บุญเอี่ยม