มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412429001
นางสาวกฤติยา วงศ์จงปอ

6412429002
นางสาวจันทกานต์ หมอยา

6412429003
นางสาวจิรัชญา แพรแก้ว

6412429004
นางสาวจุฑารัตน์ ไตรยศ

6412429005
นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์คำ

6412429006
นางสาวเจนจิรา พรมสงฆ์

6412429007
นางสาวชนิดาภา เดโชชัย

6412429008
นางสาวณิชมน มาลัยหวล

6412429009
นางสาวทิฆัมพร ศรีไพร

6412429010
นางสาวธนพร สินค้างาม

6412429011
นางสาวธนวรรณ ครองตะเคียน

6412429012
นางสาวธนัชพร คีรีเรือง

6412429013
นางสาวนราธิป ชมชื่น

6412429014
นางสาวนริศรา เพ็ชรใส

6412429015
นางสาวนันท์นภัส อินสาคร

6412429016
นางสาวนิตินัดดา แย้มสังกูล

6412429017
นางสาวปภัสรา หนุนวงศ์

6412429018
นางสาวปราณี ผาคำ

6412429019
นางสาวปริยาภัทร ทสพงษ์

6412429020
นางสาวพัณณิตา กลมพุก

6412429021
นางสาวรัตติกาล ดาราวิเศษ

6412429022
นางสาวศิริรัตน์ ปิ่นพงษ์

6412429023
นางสาวสตรีรัตน์ แพรสุรินทร์

6412429024
นางสาวสโรชา โครักษา

6412429025
นางสาวสุชานาถ ประกอบบุญมา

6412429026
นางสาวสุธาสินี บุสดี

6412429027
นางสาวสุพรรณิกา ธนสัมบัณณ์

6412429028
นายกษิดิ์เดช กันจู

6412429029
นายพชร จิตตาพินิจมาศ

6412429030
นายภูเบศ ภาถีร์

6412429031
นายอมรเทพ วงศาโรจน์