มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412430001
นางสาวกัญญาพัชร ทรงปั่น

6412430002
นางสาวกานต์ธิดา ทิพย์ประโสด

6412430003
นางสาวกิตติยา เฉลิมพันธุ์

6412430004
นางสาวขวัญจีรา แซ่หว้า

6412430005
นางสาวจารุณี แซ่เถา

6412430006
นางสาวชฎาพร เกยเมือง

6412430007
นางสาวชลลดา คำประวัติ

6412430008
นางสาวชุติกาญจน์ แก้วพงษ์

6412430009
นางสาวณิชา ภูผาชัย

6412430010
นางสาวเทพศิรินทร์ บางหลวง

6412430011
นางสาวบัวชมพู สีบุ

6412430012
นางสาวไผ่งาม เวฬุวนารักษ์

6412430013
นางสาวพสชนัน แจ่มจำรัส

6412430014
นางสาวยอดหญิง ป้องรินชัย

6412430015
นางสาววริศรา สร้อยระย้า

6412430016
นางสาววิชชุลดา แซ่ผ่าน

6412430017
นางสาวศุภนิดา มั่นปาน

6412430018
นางสาวสุภาพร สนมศรี

6412430019
นางสาวอินทิรา ฐานิตเกียรติกุล

6412430020
นายจักรพงศ์ คุ้มเวช

6412430021
นายวัฒนพงศ์ นิลพันธ์

6412430022
นางสาวเบญจมาศ วงศ์วิชยาภรณ์

6412430023
นางสาวสุพรรษา แซ่คำ