มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412412001
นางสาวกรวีร์ แสนประสิทธิ์

6412412002
นางสาวกัลยณัฐ จันทร์พินิจ

6412412003
นางสาวชาลิสา พุทธจันทร์

6412412004
นางสาวเชาว์ชิตา โรจน์อรุณ

6412412005
นางสาวญาณิศา ตันหยงทอง

6412412006
นางสาวฐิตาจรีย์ ชุมปาน

6412412007
นางสาวธนวรรณ เผ่าอินทร์จันทร์

6412412008
นางสาวธัญสิริ ตระการกีรติ

6412412009
นางสาวธันย์ชนก มั่นคง

6412412010
นางสาวนพมาศ สีมา

6412412011
นางสาวนันทการ ดิษฐี

6412412012
นางสาวประภัสรา เขียวแก้ว

6412412013
นางสาวปวีณ์สุดา ยะสุกิม

6412412014
นางสาวพิกุลทอง แช่มช้าง

6412412015
นางสาวมนัสนันท์ มงคลสวัสดิ์

6412412016
นางสาวระพีพร บุญสุข

6412412017
นางสาววริยาวรรณ ภัคพงษ์ธนบูรณ์

6412412018
นางสาววศินี เมฆโต

6412412019
นางสาววิมลพรรณ บุญเรือง

6412412020
นางสาวศิริยาพร กันชัยภูมิ

6412412021
นางสาวศิริวรรณ ฉิมจิ๋ว

6412412022
นางสาวศิริโสภา หนองเป็ด

6412412023
นางสาวสาธิดา ศิริมงคลอัศวะ

6412412024
นางสาวสุชานันท์ พวงเงิน

6412412025
นางสาวสุทธิดา ประเสริฐผล

6412412026
นางสาวสุพพัตรา จูป่าแดด

6412412027
นางสาวอาริษา แสนสุข

6412412028
นายกรกวินท์ สุวรรณอภิรักษ์

6412412029
นายกิตติทัช ใหม่สวัสดิ์

6412412030
นายจิรภัทร เงื่อนจันทอง

6412412031
นายเจริญโชคไชย หมวดไธสง

6412412032
นายณรงค์ชัย พรมขัน

6412412033
นายทักษิณ แจ่มกระจ่าง

6412412034
นายราชวิทย์ วิจิตรพงษา

6412412035
นายวัฒนา เทียนวิจิตร์

6412412036
นายศักดิ์มงคล อยู่คง

6412412037
นายสิทธิชาติ อิ่มเมือง

6412412038
นายเอกสิทธิ์ หางาม