มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412412039
นางสาวจิรชยา ใจมั่น

6412412040
นางสาวจิราพร คู่ควร

6412412041
นางสาวจุฬาลักษณ์ เขียวสะอาด

6412412042
นางสาวชนาพร กรปรีชา

6412412043
นางสาวชนาภรณ์ สิริไทย

6412412044
นางสาวชรินดา ยศสารี

6412412045
นางสาวชลกร บุญสอาด

6412412046
นางสาวณัฎฐนิชา คำเส็ง

6412412047
นางสาวณัฐกาล คลังบุตร

6412412048
นางสาวณัฐชยา เฟื่องเหล็ก

6412412049
นางสาวณัฐธยาน์ อินยัง

6412412050
นางสาวธนมา นาคกนกวัฒนา

6412412051
นางสาวธนัชชา จันหอม

6412412052
นางสาวธนิษฐา โคกเทียน

6412412053
นางสาวนรินธร บัวชาบาล

6412412054
นางสาวน้องนภัส อินทหอม

6412412055
นางสาวนัชชา ทองอิ่ม

6412412056
นางสาวนิดธิดา วังคีรี

6412412057
นางสาวบัณฑิตา รัตนวงษ์

6412412058
นางสาวบุณยาพร พรมมี

6412412059
นางสาวปรายฝน เมืองคุ้ม

6412412060
นางสาวปาณิสรา ขัดสม

6412412061
นางสาวเปรมกมล เปล่งปลั่ง

6412412062
นางสาวพรสุดา สายบุญเคียง

6412412063
นางสาวภานุมาศ สุทธิสน

6412412064
นางสาวภาพิมล คำสุรัน

6412412065
นางสาวเมธาวรรณ พุทธสิมมา

6412412067
นางสาววรัญญา อ่อนพรหม

6412412068
นางสาวศิริวรรณ รอดเครือทอง

6412412069
นางสาวสุกานดา ทองมูล

6412412070
นางสาวอรอุมา มั่นเมือง

6412412071
นางสาวอรัญญา หมู่ดวง

6412412072
นายณัฐพงษ์ พูลทวี

6412412073
นายณัฐวุฒิ พยาบาล

6412412074
นายธนกร คำผง

6412412075
นายธนภัทร จันทร์พุทธา

6412412076
นายสุทิวัส แก้วเหลี่ยม