มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412412077
นางสาวกมลวรรณ ประดับนาค

6412412078
นางสาวโชษิตา หม้อทอง

6412412079
นางสาวณัฏฐิกา อนุเคราะห์

6412412080
นางสาวณัฐกรณ์ คำหาร

6412412081
นางสาวณัฐวรรณ บุญขจร

6412412082
นางสาวณิชาภัทร อุดพ้วย

6412412083
นางสาวธัญญรัตน์ ศรีคราม

6412412084
นางสาวธัญญาลักษณ์ คำบุทอง

6412412085
นางสาวนริศรา อุ่นแก้ว

6412412086
นางสาวนิศารัตน์ คำขุรี

6412412087
นางสาวนุชจรี สหัสแปง

6412412089
นางสาวบุณยานุช อ่อนโยน

6412412090
นางสาวพรรณวดี วีรเดชกล้าหาญ

6412412091
นางสาวพรรณิภา ฉิมเชิด

6412412092
นางสาวพิริยา พนาลิกุล

6412412093
นางสาวรินรดี ดีรอด

6412412094
นางสาววนิดา แก้วพรม

6412412095
นางสาววันเพ็ญ วงศ์วิริยชาติ

6412412096
นางสาววิมลสิริ สุทธิผุย

6412412097
นางสาวศิริกมล จิตบวร

6412412098
นางสาวศิริวรรณ อินทชัย

6412412099
นางสาวสรณ์สิริ สุริยะใหม่

6412412100
นายเขษมศักดิ์ แกว่นเขตร์กรรม

6412412101
นายจรรยวรรธน์ อริยหิรัญกุล

6412412102
นายฐิติศักดิ์ เป็นสุข

6412412103
นายณภัทร เทียมศรี

6412412104
นายณัฐพงษ์ เมืองจันทร์

6412412105
นายธนวัต เพ็ชรภูมิ

6412412106
นายพรรษา พันธุ

6412412107
นายภคพล แดงโชติ

6412412108
นายภาณุ เพ็ชรมณี

6412412109
นายยศพร ยศตุ้ย

6412412110
นายสุรเกียรติ์ มั่งมี

6412412111
นายอิทธิชัย ยศพิมพ์

6412412112
นางสาวลาวัณย์ ขวัญจร

6412412113
นาย ศราวุฒิ บุญเปี่ยม