มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412411001
นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์เถื่อน

6412411002
นางสาวธีรดา ส้มจีน

6412411003
นางสาวบุญฑริการ์ ลี้พงษ์อนันต์

6412411004
นางสาวมะลิ พาชาตรี

6412411005
นางสาวศิรินญา มูลชาติ

6412411006
นางสาวสุธิณี อยู่นิ่ม

6412411007
นางสาวสุมันทา ธนะสังข์

6412411008
นายกิตติภูมิ บุญพิมพ์

6412411009
นายดนัย ขันตีต่อ

6412411011
นายธนาดล บุราคร

6412411012
นายธีรภัทร ปู่เกิด

6412411013
นายธีระศักดิ์ เด่นดวง

6412411014
นายนุกูล หาญกล้า

6412411015
นายภัทรพล ดวงประเสริฐ

6412411016
นายภูวสิษฏ์ แก้วกำพล

6412411017
นายศรัณย์ เครือสุวรรณ

6412411018
นายศิวกร รอดพ่าย

6412411019
นายอภิชัย วีระเดชประไพ

6412411020
นายอมรสิริ ทวยโพธิ์

6412411021
นายอรรณพ แซ่ลิ้ม

6412411022
นายเอกภาพ สระทองอิ้ง

6412411023
นายธนายุทธ ชมเมืองมิ่ง