มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412603001
นางสาวกมลรัตน์ ราชเพียแก้ว

6412603002
นางสาวณัจฉรียา พรรศรี

6412603003
นางสาวธนัชดา พานเงิน

6412603004
นางสาวแพรว สีสด

6412603005
นางสาวรมิตา นินคำ

6412603006
นางสาวอังคณา เขียวหลง

6412603007
นายมนตกานต์ เกตุพันธ์

6412603008
นายสัตญา คุ้มสา

6412603009
นายสินทรัพย์ เหมสุวรรณ

6412603010
นางสาวสุมิตรา อินแก้วเครือ