มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412602001
นางสาวกชพร สุขสวัสดิ์

6412602002
นางสาวกนกกร สุขแสง

6412602003
นางสาวกนกวรรณ ป้อมหิน

6412602004
นางสาวกนกวรรณ แสงทอง

6412602005
นางสาวกรยุพา กะออมแก้ว

6412602006
นางสาวกุลรัตน์ พุทธิพิษ

6412602007
นางสาวเจนจินันท์ อยู่ทรัพย์

6412602008
นางสาวชนากานต์ พรมวงค์

6412602009
นางสาวชื่นนภา ทองดอนเกรื่อง

6412602010
นางสาวชุติมา จตุรไพบูลย์กุล

6412602011
นางสาวทัศนีย์วรรณ ดาเรือง

6412602012
นางสาวธัญญลักษณ์ษณา แสนสุวรรณ

6412602013
นางสาวธิดารัตน์ แก้วแย้ม

6412602014
นางสาวนิภาวรรณ สิงห์มา

6412602015
นางสาวปิยกมล สิงห์รักษ์

6412602016
นางสาวพิมผการณ์ วรกรรณ์

6412602017
นางสาวภคพร พุ่มพันฆ้อง

6412602018
นางสาวรัตติกร สุวรรณา

6412602019
นางสาววราภรณ์ สุขจะ

6412602020
นางสาวสุทธิดา เทศประสิทธิ์

6412602021
นางสาวสุธิดา ทมโท

6412602022
นางสาวสุพาวิดา คงทอง

6412602023
นางสาวสุวภัทร ทองคำ

6412602024
นางสาวอัฐภิญญา จูมาศ

6412602025
นางสาวเอมวิกา ทองโต

6412602026
นายจตุพัชร ฐานุสรณ์

6412602027
นายปวรุตม์ ศรีเพ็ชร

6412602028
นายวัตน์ชัย จันทร์เขียว

6412602029
นายวีรวัฒน์ ก้อนสมบัติ

6412602030
นายสหรัฐ สงบภัย

6412602031
นายอภิวัฒน์ รอสูงเนิน

6412602032
นายอัมรินทร์ บุญสวน

6412602033
นายเอกภพ ปรางมาศ

6412602100
นายพรเทพ นาคสู่สุข