มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412602034
นางสาวกัญญารัตน์ เพ็ชรบูรณ์ปี้

6412602035
นางสาวขวัญชนก จูด้วง

6412602036
นางสาวณิชกุลณพิมภ์ ไชยเพียร

6412602037
นางสาวดลฤทัย ยวนแห่ว

6412602038
นางสาวบัณฑิตา เลี้ยงไล้

6412602039
นางสาวปณิตา อินปลัด

6412602040
นางสาวปวรรัตน์ นรา

6412602041
นางสาวปิยรัตน์ รวงสวาท

6412602042
นางสาวพัชริยาพร ชัยสาด

6412602043
นางสาวเพียงขวัญ กองเงิน

6412602044
นางสาวภัทราภรณ์ โตบำรุง

6412602045
นางสาวรติกร ลามี

6412602046
นางสาวริจิรา เนตรผง

6412602047
นางสาววนิดา จารัตน์

6412602048
นางสาววริยา แคล้วภัย

6412602049
นางสาววันวิสาข์ เอี่ยมราชวงค์

6412602050
นางสาววีรยา หงษ์ทอง

6412602051
นางสาวศศิธร คำหม

6412602052
นางสาวศิริพร แสงศรี

6412602053
นางสาวสุประวีณ์ เทศกุล

6412602054
นางสาวสุพิชชา เถื่อนมนเทียร

6412602055
นางสาวสุภิญญา มีผล

6412602056
นางสาวสุรัสวดี สุวรรณพุฒ

6412602057
นางสาวอรปรียา คำมิ่ง

6412602058
นางสาวอัจจนา ประเสริฐสิทธิ์

6412602059
นายธนภูมิ เธียรไทย

6412602060
นายธนากร จารุสุมน

6412602061
นายธนากร พึ่งพิณ

6412602062
นายปฏิภาณ ประสารวงค์

6412602063
นายปรเมษฐ์ ลีลเสถียรกุล

6412602064
นายรชตะ สุรรัตน์

6412602065
นายสุภกิจ ภู่บุญ

6412602066
นายสุภัควี พิมพ์สวัสดิ์