มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412602067
นางสาวกชกรพรรณกนก พูแดง

6412602068
นางสาวกฤติยา สมศรี

6412602069
นางสาวชนัดดา ชันยาสุบ

6412602070
นางสาวชุติมณทน์ พรหมอยู่

6412602071
นางสาวณัฐพร สกุลแก้ว

6412602072
นางสาวธัญลักษณ์ เงินเรียน

6412602073
นางสาวนันท์นภัส ชาบาง

6412602074
นางสาวนิธินันท์ กุหลาบเทียม

6412602075
นางสาวบริรักษ์ เป็งจา

6412602076
นางสาวประภาภรณ์ โม้อ้วน

6412602077
นางสาวปาริชาติ เขียวขำ

6412602078
นางสาวพัชรพร แซ่ม้า

6412602079
นางสาวพิมพ์ลภัส พรมทุ่ง

6412602080
นางสาวเฟื่องฟ้า ขำนาพึง

6412602081
นางสาวภูษิตา พิมพ์แก้ว

6412602082
นางสาวยลดา กล่อมผา

6412602083
นางสาววรนุช พรมสอาด

6412602084
นางสาววริษา นวะแก้ว

6412602085
นางสาวศริญญา วงศ์รอด

6412602086
นางสาวสรนันท์ เศรษฐสุข

6412602087
นางสาวสุกัญญา ศรีสุข

6412602088
นางสาวสุรัสวดี สาระวัน

6412602089
นางสาวอังสุมาลิน พันธ์เหล็ก

6412602090
นางสาวอานิญชยา สุวรรณ์

6412602091
นายฐพัฐนสิน ศกุนแก้วหงษ์

6412602092
นายณธัชพงศ์ ดาด้วง

6412602093
นายธนพงษ์ เพชรสุข

6412602094
นายธีรภัทร์ จันทวน

6412602095
นายปวริศ ศรีแก้ว

6412602096
นายวรเชษฐ์ รอดสิน

6412602097
นายวุฒิไกร รอดอ่อง

6412602098
นายศิวกร วรรณรัตน์

6412602099
นางสาวนิราพร ภัทรยีหวา