มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412622001
นางสาวกัลญาณี พยุงผล

6412622002
นางสาวชมพูนุท พุทธสงกรานต์

6412622003
นางสาวฑิตยา พงศ์โอภาส

6412622004
นางสาวณมน คำสิมมา

6412622005
นางสาวพัชริดา สารมะโน

6412622006
นางสาววรรณิกา มั่นคงดี

6412622007
นางสาวสไบพร โจทย์พิมาย

6412622008
นางสาวสิริวรรณ เกิดวงศ์หงส์

6412622009
นางสาวสุภาวดี มหาราช

6412622010
นางสาวอรปรียา ปลูกงาม

6412622011
นายกฤษณะ วงค์บุรี

6412622012
นายจริม ศรีม่วง

6412622013
นายจักรพรรณ์ แดงชาวนา

6412622014
นายชนาธิป มากจีน

6412622015
นายนรวัฒน์ ศิริวงษ์วัฒนา

6412622016
นายปัญญพัฒน์ คำเอี่ยม

6412622017
นายพงศ์พิสุทธิ์ จินดานิล

6412622018
นายพชรดนัย อินนุช

6412622019
นายพัสกร คำพุฒ

6412622020
นายภูริทัต โพธิ์ศรี

6412622021
นายภูวนินทร์ ภักดีโต

6412622022
นายรติพล ถือมั่น

6412622023
นายวุฒิชัย ปลื้มจันทึก

6412622024
นายศิริวัฒน์ ชมกลิ่น

6412622025
นายอภิสิทธิ์ นวลละออง