มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412622026
นางสาวชนิกานต์ เรไร

6412622027
นางสาวชาลิสา ขอบใจ

6412622028
นางสาวปิยธิดา บุญฤทธิ์

6412622029
นางสาวรนิตา พันกำ

6412622030
นางสาววาสนา วิมลมงคลพร

6412622031
นางสาวศุภานัน แก่นโงน

6412622032
นางสาวเอมวลี ปานภู่

6412622033
นายกิจติศักดิ์ ดาวเรือง

6412622034
นายกิตติภพ สุริวงค์

6412622035
นายชนาธิป บุญต่อ

6412622036
นายณนธวัชร โพธิ์เต็ม

6412622037
นายณัฐการุณ ยงสวาสดิ์

6412622038
นายณัฐชัย ปั้นนกเขียว

6412622039
นายทรงพล ทองเดช

6412622040
นายธนภัทร จั่นจีน

6412622041
นายธีรภัทร นาคสุกเอี่ยม

6412622042
นายธีระศักดิ์ ภูริสิทธิ์สกุล

6412622043
นายนลธวัฒน์ ภูกัน

6412622044
นายภูมิพิสิษฐ์ ปัญญาแก้ว

6412622045
นายวรามิตร สืบพันธุ์ดี

6412622046
นายศักย์ศรณ์ มิ่งรักษา

6412622047
นายศุภณัฐ ขุนทอง

6412622048
นายอนุกูล โตเอี่ยม