มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412625001
นางสาวกัญญาภัค แก้วบุรี

6412625002
นางสาวกิตสุดา คำเมฆ

6412625003
นางสาวชไมพร กัญญาประสิทธิ์

6412625004
นางสาวญาราภรณ์ มากมี

6412625005
นางสาวณัฐกานต์ ไชยเอม

6412625006
นางสาวธิดารัตน์ บัวคำ

6412625007
นางสาวนฤมล ทองจันทร์

6412625008
นางสาวบุญญาพร เกษา

6412625009
นางสาวปนัดดา สำราญ

6412625010
นางสาวปรียารัตน์ ศรีดำเดช

6412625011
นางสาวพัชรพร แซ่เฮ่อ

6412625012
นางสาวพัฒน์จิรา บุญรุฬ

6412625013
นางสาวพิชามญชุ์ ม้าทอง

6412625014
นางสาวพีรยา เนตรคำ

6412625015
นางสาวภูริษา พัดเถื่อน

6412625016
นางสาวรัชนีกร บัวศรี

6412625017
นางสาววรรณกานต์ ชมเชย

6412625018
นางสาววรรณภา อุดทุมราช

6412625019
นางสาววิไลพร บุญประกอบศิลป์

6412625020
นางสาวศรินญารัตน์ สังข์เที่ยง

6412625021
นางสาวสัตตบงกช ทรัพย์ทอง

6412625022
นางสาวสุชัญญา ปิตินิตย์นิรันดร์

6412625023
นางสาวอนุรดี ไตรเลอเกียรติ

6412625024
นางสาวอนุสรา พวงแก้ว

6412625025
นางสาวอาภาภรณ์ บุญช่วย

6412625026
นายจีรวัฒน์ ประสานทอง

6412625027
นายชุณห์ บุญทศ

6412625028
นายธวัชชัย คำพนม

6412625029
นายธีรศักดิ์ จอมศรี

6412625030
นายธีระวัฒน์ พิงจันอัด

6412625031
นายบุญฤทธิ์ ยังเหม็น

6412625032
นายปฏิพัฒน์ บ้ำชาวนา

6412625033
นายปลายมาศ สืบบุญ

6412625034
นายภูริ ภู่กลัด

6412625035
นายศักดา บุญก่อ

6412625036
นายสุวัฒน์ สวัสดิ์รักษา

6412625037
นางสาววิภา อินแขวง

6412625038
นางสาวอัจฉราพร กันนา

6412625039
นางสาวจิรัชญา ถนัดค้า

6412625040
นางสาวศิริลักษณ์ สายทองทวี