มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412615001
นางสาวกนกวรรณ อภิชัยเฉลิมวงศ์

6412615002
นางสาวกมนนุช จันอักษร

6412615003
นางสาวกรพินธุ์ แสงรัตน์

6412615004
นางสาวกัญญาพร ทาดวงตา

6412615005
นางสาวครองขวัญ สิงห์ตา

6412615007
นางสาวณัฐญดา ใจดี

6412615008
นางสาวณัฐณิชา อารยพงศ์สกุล

6412615009
นางสาวณัฐธิดา บัวคง

6412615010
นางสาวดาราพร พร้าโมต

6412615011
นางสาวตฤณ มั่นคงเจริญกุล

6412615012
นางสาวธัญธร ทองยิ้ม

6412615013
นางสาวนัฐมน คำผิวภา

6412615014
นางสาวนิจชนันท์ ทองมา

6412615015
นางสาวนิชดา จาดเปรม

6412615016
นางสาวปัทมา คงคาลัย

6412615017
นางสาวพัชรนันท์ พลพักตร์

6412615018
นางสาวลัดดาวัลย์ วงวิสาร

6412615019
นางสาวลายทอง เนตรแก้ว

6412615020
นางสาวศุภลักษณ์ บัวเถียร

6412615021
นางสาวสวิตตา จันจองคำ

6412615022
นางสาวสิรินันท์ ทองคมขำ

6412615023
นางสาวหทัยชนก ช่วยไทย

6412615024
นายจักรกฤษณ์ ตระหนี่

6412615025
นายธารินทร์ แย้มนัดดา

6412615037
นางสาวปวิดา นาสิงห์คาร

6412615039
นางสาวพิยดา อัมรนันท์

6412615050
นายศุภชัย บุญชิด