มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412615006
นางสาวณัฐกานต์ สิงห์สาธร

6412615026
นางสาวกนกวรรณ โสภา

6412615027
นางสาวกาญจนาพร ไกลวงษา

6412615028
นางสาวจารุนันท์ บุญมาก

6412615029
นางสาวชัญญา แก้วทชาติ

6412615030
นางสาวณัฐริณีย์ เสนาอุดร

6412615031
นางสาวดาริกา ตาสุวรรณ

6412615032
นางสาวธิดารัตน์ แก้วสีทอง

6412615033
นางสาวน้ำเงิน ศรีคง

6412615034
นางสาวปพิชญา จันลา

6412615035
นางสาวประกายดาว ถุงเกตุแก้ว

6412615036
นางสาวปรียานุช โกปั้น

6412615038
นางสาวพลอยชมภู บัวกล้า

6412615040
นางสาวรัชดาภร สิงห์เถื่อน

6412615041
นางสาววรรณกานต์ จันทร์เคน

6412615042
นางสาววิศุตรา ธัญญอุดม

6412615043
นางสาวศิริพร ขำอินทร์

6412615044
นางสาวสุกัญญา หมอยาเก่า

6412615045
นางสาวอนัญญา บุบผาวรรณา

6412615046
นางสาวอมลวรรณ วรรณเวช

6412615047
นางสาวอโรชา ลิ้มปฏิภาณ

6412615048
นางสาวอารีย์รัตน์ ยอดขำ

6412615049
นายวัชรพงษ์ เสือจันทร์