มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412404001
นางสาวกนกพร เถื่อนวงค์

6412404002
นางสาวกรรวี แซ่ย่าง

6412404003
นางสาวกัณฐมณี สังเกตจิต

6412404004
นางสาวกิตติกา เขียวงาม

6412404005
นางสาวขวัญฉัตร แตงอ่ำ

6412404006
นางสาวจิตตานันท์ จันสน

6412404007
นางสาวจิรวรรณ คำสุข

6412404008
นางสาวจิราพัชร ปานพลอย

6412404009
นางสาวชนิสรา ช้างสีทอง

6412404010
นางสาวชนิสรา พิรณฤทธิ์

6412404011
นางสาวชนุตรา ทองแจ้ง

6412404012
นางสาวญาดา ดีหลี

6412404013
นางสาวณภัทร พลชะนะ

6412404014
นางสาวณัฐนภัส วงษ์ยรา

6412404015
นางสาวณัฐสุดา ดิษฐรอด

6412404016
นางสาวดลนภา เดชะผล

6412404017
นางสาวธนัชชา ศรณรงค์

6412404018
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสุรินทร์

6412404019
นางสาวปดิวรดา ชื่นใจ

6412404020
นางสาวปนัดดา แผลงศร

6412404021
นางสาวปรารถนา อินทร์งาม

6412404022
นางสาวพรศิริ ยองใย

6412404023
นางสาวพิชยา รอดเมือง

6412404024
นางสาวพิมพ์ผกา โพธิ์เจริญ

6412404025
นางสาวมณีรัตน์ มั่นประสงค์

6412404026
นางสาวรสริน ริกัง

6412404027
นางสาวรัชชนก ขวัญพรม

6412404028
นางสาววรัญญา แก้ววาว

6412404029
นางสาววิลาวัลย์ แสวงผล

6412404030
นางสาวสุธิดา ใสขาว

6412404031
นางสาวสุนิศา จิตกล้า

6412404032
นางสาวสุวิสา คงชาฤทธิ์

6412404033
นางสาวอติกานต์ ผลสุด

6412404034
นางสาวอรพินท์ พลเดช

6412404035
นางสาวอริสา เสี่ยงโชค

6412404036
นายกรกช พุทธรักษ์

6412404037
นายซารีฟ หะยีมะมิง

6412404038
นายธนพล เพ็งสว่าง

6412404039
นายนันท์นภัส สิงห์จันทร์

6412404040
นายนาวี ดีจริง

6412404041
นายวรปรัชญ์ เพื่อนบ้าน

6412404042
นายอธิพัทร มาอยู่

6412404043
นายเอกภพ พฤกตาล