มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412404044
นางสาวกรรวี ประสาทพร

6412404045
นางสาวกฤติยาพร ภูศรีเทพ

6412404046
นางสาวกัญญารัตน์ เพ็งยิ้ม

6412404047
นางสาวกาญจนา เพ็งคต

6412404048
นางสาวจันทมณี ชาติมนตรี

6412404049
นางสาวฐิติกา ชมภูเครือ

6412404050
นางสาวณัฐกฤษตรา สารีคำ

6412404051
นางสาวณัฐวดี ชูเที่ยง

6412404052
นางสาวนันทิกานต์ ยาสกูล

6412404053
นางสาวน้ำเพ็ชร จรแจ่ม

6412404054
นางสาวปภาวดี รุ่งอินทร์

6412404055
นางสาวปัณฑิตา คงอนันต์

6412404056
นางสาวปัณฑิตา อ่อนพรม

6412404057
นางสาวปิยธิดา แปลกจริง

6412404058
นางสาวพรกนก จันทร์ท้วม

6412404059
นางสาวเพชรลดา ใจตา

6412404060
นางสาวภันทิลา พิกุล

6412404061
นางสาวมาลินี พุ่มม่วง

6412404062
นางสาวรจรินทร์ นภาศิริปกรณ์

6412404063
นางสาววรรณษา แปลกจริง

6412404064
นางสาวไวโอลิน นพศิริ

6412404065
นางสาวสุชาวดี กันเมือง

6412404066
นางสาวสุณัฐชา ศรีแก้ว

6412404067
นางสาวสุนิษา เรือนแก้ว

6412404068
นางสาวสุวรรณี โขโลจวง

6412404069
นางสาวอนัญญา กันเพ็ง

6412404070
นางสาวอนันตญา มีชม

6412404071
นางสาวอัฐชญาดา เลิศล้ำ

6412404072
นางสาวอินทิรา ปันใจ

6412404073
นางสาวอุทัยวรรณ พรมแจ้ง

6412404074
นายจตุพนธ์ เจนธารากิจ

6412404075
นายณฐนนท์ คุ้มแสง

6412404076
นายธนพล เลียงกาทิพย์

6412404077
นายปุณยวีร์ บวบทอง

6412404078
นายพขร ยมแก้ว

6412404079
นายพีรณัฐ กายแก้ว

6412404080
นายศิลป คนการ

6412404081
นายศุภกิจ หอมเย็น

6412404082
นายศุภวิชญ์ มานักฆ้อง

6412404083
นายสุรเชษฐ์ ถาวรบุตร

6412404084
นายวุฒิพงษ์ เทพราชา

6412404085
นายพีรพล บัวคง