มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412405036
นายพีรพงษ์ เรืองศิริ

6412405039
นางสาวกรวีร์ ศรีม่วง

6412405040
นางสาวกัลยา นาสิงห์คาล

6412405041
นางสาวจันทร์จิรา บุญช่วย

6412405042
นางสาวจุฑารัตน์ สงทิม

6412405043
นางสาวชัชฎาภรณ์ ยอดแก้ว

6412405044
นางสาวฐิติชญา ศรีมา

6412405045
นางสาวฐิติยา วงษ์หิรัญ

6412405046
นางสาวณัฎฐณิชา พรมสอน

6412405047
นางสาวณัฐกานต์ ปานศรี

6412405048
นางสาวณัฐธิดา พูลยอด

6412405049
นางสาวณัฐนันท์ ดีอ้น

6412405050
นางสาวธนาภรณ์ โหมดมา

6412405051
นางสาวนนท์ธีญาภรณ์ ชูจิตร

6412405052
นางสาวนิลสุดา อ้นมณี

6412405053
นางสาวบุญญรัตน์ ถนอมชื่อ

6412405054
นางสาวบุษกล ศรีบุญ

6412405055
นางสาวภัทรนันท์ กุลเกลี้ยง

6412405056
นางสาววรรณษา ดอนจิ๋วไพร

6412405057
นางสาววรินรำไพ ฟักเจริญ

6412405058
นางสาววัสรา กัมปนาท

6412405059
นางสาววิจิตรา สารีเกิด

6412405060
นางสาววิจิตริดา สุวรรณรัตน์

6412405061
นางสาวสุภาภรณ์ นันใจยะ

6412405062
นางสาวสุวิมล บุญหล่อ

6412405063
นางสาวอัจฉริยา อินทะกูล

6412405064
นายกฤษฎา ทองรัตน์

6412405065
นายก้องเกียรติ สุขสัมพันธ์

6412405066
นายกัสกร แสงอาทิตย์

6412405067
นายเกษม ศรีเกษม

6412405068
นายชยุตพงศ์ พุทธนารายณ์

6412405069
นายณัฐกิตติ์ เหล็กกล้า

6412405070
นายณัฐดนัย เอ็งประเสริฐ

6412405071
นายธีรภัทร ปิยะเวชการ

6412405072
นายปิติพล สิงห์ชู

6412405073
นายศิวกร ยอดคง

6412405074
นายสุปะเกียรติ์ ขวัญสูงเนิน

6412405075
นายวทัญญู จันทวน