มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412238001
นางสาวธนพร ชาวนาฝ้าย

6412238002
นางสาวนภัสกร น่วมด้วง

6412238003
นางสาวกัญญาณัฐ บุญสิงห์

6412238004
นางสาวธัญจิรา พึ่งจาบ

6412238005
นางสาวน้ำพลอย ยศสมบัติ

6412238006
นางสาวเขมิศรา รัศมี

6412238007
นางสาวมณิภา สบายเนตร์

6412238008
นางสาวกนิษฐา สิงห์ลอ

6412238009
นางสาวอาริสา สุวรรณสิทธิ์

6412238010
นางสาววรรณิษา เอี่ยมศรี

6412238011
นายศศิลป์ คำปลิว

6412238012
นายพงศ์พาณิชย์ คีรีกุลไพศาล

6412238013
นายก้องภพ เดชคงคา

6412238014
นายกษิดิศ โตจริง

6412238015
นายอภิสิทธิ์ ธรรมศรีชอบ

6412238016
นายธวัชชัย พลายพู่

6412238017
นายธนากร เยขจร

6412238018
นายภานุกร สุรรัตน์

6412238019
นาย สหรัฐ เรียมเจริญ