มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412239001
นางสาวจิตรกัญญา สุดจำรอง

6412239002
นางสาวธิติยา กัลยาประสิทธิ์

6412239003
นางสาวนพรัตน์ รอดคง

6412239004
นางสาวนฤนาด แสงเพ็ง

6412239005
นางสาวปราถนา แสงอรุณ

6412239006
นางสาวปวริศา เค้ามูล

6412239007
นางสาวปาจรีย์ ศักดี

6412239008
นางสาวพนิดา ผิวเหลือง

6412239009
นางสาวพรนภา ทะประสิทธ์จิตต์

6412239010
นางสาวพรพิมล พรหมมินทร์

6412239011
นางสาวพรไพลิน แย้มโตนด

6412239012
นางสาวพรรณภัทร โตกำแพง

6412239013
นางสาวพิมพกานต์ อุ่นเรือน

6412239014
นางสาวภัทรพร สิมมา

6412239015
นางสาวรสริน อยู่พ่วง

6412239016
นางสาวรสสุคนธ์ บดีรัฐ

6412239017
นางสาววนัชพร แก้วชาย

6412239018
นางสาววนิษา นิลวาศ

6412239019
นางสาวศศิวรรณ ศรีเขื่อนแก้ว

6412239020
นางสาวศิลามณี สุขสม

6412239021
นางสาวสกุลกาญจน์ โพธิ์ดี

6412239022
นางสาวสรัลรัตน์ โพธิ์ขำ

6412239023
นางสาวสิริยากร กลัดค้ำ

6412239024
นางสาวสิริรัตน์ รอดหุ่น

6412239025
นางสาวสุจรรย์จิรา น้อยพันธ์

6412239026
นางสาวสุธาสินี กิเกียน

6412239027
นางสาวสุพัตรา บัวกลอย

6412239028
นางสาวอริสรา ประสิทธิชัย

6412239029
นายเกียรติศักดิ์ วิเศษโวหาร

6412239030
นายฐานทัพ แสนสำราญ

6412239031
นายพิษณุพงษ์ สุวรรณปักษิณ

6412239032
นายภูริภัทร ปกค่าย

6412239033
นายศักดิ์ชาย ยอดคีรี

6412239035
นายอัษฎา แก้วดู

6412239036
นายอานนท์ กรรมณี

6412239073
นายพรรษกร ขวัญกลาง